Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Fachmani.cz, odpovědný vedoucí Jaroslav Jirsa, IČO:46395351, se sídlem Nučice 98, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, a provozovatel webových stránek Miroslav Jirsa, IOČ:11832096, se sídlem Nučice 98, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Firemní we společnosti Fachmani.cz je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fach-mani.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.fach-mani.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.2. Prodávající tímto informuje zákazníka – spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluvních vztahů mezi ním a prodávajícím je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová stránka je www.coi.cz.

2.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

2.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nučice 98, 281 63  Kostelec nad Černými lesy, tel. číslo na provozovatele webových stránek Miroslava Jirsu 704 104 307, tel. číslo na odpovědného stavbyvedoucího  Jaroslava Jirsu 607 556 421. V Nučicích 1.1.2022

Sdílejte s námi

Fachmani.cz na Firmy.cz